Thơ như là mỹ học của cái khác

Trong Phần một, phần lý thuyết nền tảng, mang căn cước cá nhân kinh lịch sâu dày nhà phê bình Đỗ Lai Thúy đã trình bày logic và uyển chuyển quan niệm triết mỹ về cái Khác của thơ thông sự thay đổi một cách đồng bộ của nhận thức luận thế giới hiện đại về cái Khác (Otherness) từ vật lý, triết học, mỹ học, nhân học… và nghệ thuật. Với tính chất lý thuyết, là đại đồ hình tư duy cho toàn bộ quyển sách, và rộng ra, là số phận thơ, Phần một với cả trăm trang sách được cấu trúc làm 11 tiết đoạn suy tưởng về cái Khác và Thơ trong tương quan chặt chẽ: 1. Khủng hoảng thực tại và kiếm tìm biểu đạt mới; 2. Chủ nghĩa hiện thực ở Việt Nam thành công và sự thất bại của thành công; 3. Chủ nghĩa hiện đại và sự thay đổi hệ hình lần thứ nhất; 4. Sự đổi khác mô hình ngôn ngữ thơ; 5. Từ mô hình đến sáng tạo: thơ hiện đại chủ nghĩa; 6. Cơ hội thay đổi hệ hình lần thứ hai: thơ hậu hiện đại; 7. Cái khác trong chủ nghĩa hậu hiện đại; 8. Cái khác như là phạm trù chủ đạo của mỹ học hậu hiện đại; 9. Thơ như là mỹ học của cái Khác; 10. Không gian như là môi trường sáng tạo của cái Khác; 11. Từ một lịch sử đến những lịch sử thơ.

Trọng lượng 1 kg
Hang Cáo