Vật lý hiện đại (2 tập)

Vật lý hiện đại là một phác thảo tổng quan những kiến thức cơ bản nhất của vật lý hiện đại mà hiện đang có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khoa học và triết học. Đề cập tới những lĩnh vực quan trọng nhất và thời sự nhất của vật lý hiện đại, GS. Cao Chi – tác giả của cuốn sách này, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn đọc không chỉ các bạn học tập và công tác trong ngành vật lý mà còn cho nhiều bạn đọc ở nhiều ngành khác (sinh học, triết học, nghệ thuật) dễ dàng tiếp cận với các vấn đề khác của vật lý hiện đại.

Trong vật lý hiện đại vấn đề số một vẫn là vấn đề xây dựng những lý thuyêt thống nhất hấp dẫn và lượng tử. Để thực hiện lý thuyết thống nhất nhiều công cụ đã được ứng dụng: Lý thuyết phức hợp, Lý thuyết tai biến của René Thom, Lý thuyết toàn ảnh (holography). Đặc biệt cách tiếp cận toàn ảnh giúp thống nhất hấp dẫn và lượng tử và rộng hơn cung cấp một tầm nhìn nhất quán đối với mọi hiện tượng thuộc vật lý, sinh học, bệnh học, tâm lý học, ngoại tâm lý học (parapsychology).

Ngoài các lý thuyết thống nhất cuốn sách còn đề cập đến vấn đề đối xứng trong khoa học, nghệ thuật và mối liên quan giữa vật lý với tôn giáo và sinh học.

(Trích Bìa 4, Vật lý hiện đại: Những vấn đề thời sự từ Bigbounce đến vũ trụ toàn ảnh – Cao Chi)

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo