Nhân học xã hội và văn hóa

1.Tác giả
Peter Just. Giáo sư nhân học với lĩnh vực nghiên cứu: luật và giải quyết tranh chấp, tôn giáo và ma thuật, nghiên cứu liên văn hóa về nhân cách và xúc cảm, v.v.

John Manghan. Giáo sư nhân học với lĩnh vực nghiên cứu: nhân học văn hóa, nhân học và lịch sử, tôn giáo và các phong trào ruộng đất.

2. Điểm nhấn

Trong phần tốt đẹp nhất của nó, nhân học cung cấp cái khung hạn định cho những ai cố cất giữ những thành kiến riêng của họ như những nguyên lí phổ quát. Nó đã tích lũy một hồ sơ về tài năng sáng tạo, sức bật, đam mê và, than ôi, sự sa đọa của con người để cho các thế hệ tương lai nghiền ngẫm, và nó đã tạo ra những công cụ độc đáo và có giá trị để hiểu tính muôn vẻ của các nền văn hóa và các xã hội của con người. Xem xét tất cả mọi thứ, đó là một chiến công chẳng tầm thường.

Hang Cáo