Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking – Walter D. Mignolo

“Local Histories/Global Designs” của Walter D. Mignolo là một tập nghiên cứu do Đại học Princeton ấn hành. Cuốn sách cho ta thấy những thiếu sót trong các ngành khoa học xã hội và nghiên cứu khu vực tại các khu vực đã từng là thuộc địa trước kia. Ông khám phá khái niệm quan trọng về “dị đồng thực dân” (colonial difference) trong nghiên cứu về thế giới thực dân hiện đại và sự xuất hiện của một sự chuyển dịch về ngôn ngữ mà ông gọi là “tư duy biên giới” (border thinking). Hơn nữa, ông còn mở rộng những cuộc tranh luận đã được tiến hành trong các nghiên cứu thời hậu thuộc địa. Tác phẩm còn được xem như là một cuộc đối thoại thế kỷ 21 với Triết học lịch sử của Hegel.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 550.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 24 x 15 cm
Hang Cáo