The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology

Tác phẩm này giải thích cách thức và nguyên nhân mô hình dân chủ của chính phủ trải qua thời kỳ luỵ tàn và cuối cùng lại được thổi bùng sức sống trở lại. Hơn bất kể một nhà khoa học xã hội nào đương thời, Pareto đưa ra một lý thuyết về thay đổi cuốn hút, được phát triển tốt và rành mạch dựa trên góc nhìn khoa học tự nhiên và mô hình xây dựng cân bằng xã hội. Cơ chế này bao gồm một cân bằng chuyển dịch giữa các lực lượng mâu thuẫn nhau như tập trung hoá và giải tập trung hóa quyền lực, phát triển và thu hẹp kinh tế, cách tân và bảo thủ trong quan điểm của người dân. Tới năm 1920, Pareto đã phát triển một mô hình dự đoán các chuyển dịch về quy mô của các lực lượng này và những thay đổi về tính chất xã hội được gây ra bởi các chuyển dịch đó. Cuốn sách này sẽ giúp sinh viên, giáo viên và nhiều độc giả thông thường có quan tâm tới khoa học chính trị, xã hội học và lý thuyết xã hội cuối thể kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Tình trạng sách: bìa mềm, sách cũ, chất lượng cao.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 22.86 x 15.24 cm
Hang Cáo