Florence and Baghdad: Renaissance Art and Arab Science của Hans Belting, bản dịch tiếng Anh của Deborah Lucas Schneider

Trước cuộc Phục Hưng ở phương Tây vào thế kỷ 15, ở Ả Rập dưới thời đế chế Islam vào thế kỷ thứ 9 đã diễn ra một cuộc phục hưng khác được gọi là Kỷ ngyên vàng Islam. Cuốn sách này cho thấy những ảnh hưởng của kỷ nguyên vàng Islam lên cuộc Phục Hưng ở phương Tây mà cụ thể là ở Florence, đặc biệt ở phương diện nghệ thuật và khoa học.

Tình trạng sách: bìa cứng, cũ, như mới
Giá sách mới: 900.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 24.4 x 18 x 2.54 cm
Hang Cáo