Propaganda Technique in the World War

Harold Lasswell (1902-1978) là một học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về tuyên truyền. Ông tập trung vào thực hiện các phân tích cả định tính và định lượng về tuyên truyền, tìm hiểu nội dung tuyên truyền, và phát hiên ra các hiệu ứng của tuyên truyền lên đám đông. Lasswell cho rằng một phân tích nội dung cần xem xét cả tần suất các biểu tượng cụ thể xuất hiện trong một thông điệp, phương hướng mà thông điệp đó muốn thuyết phục quan điểm của khán giả, và cường độ các biểu tượng được sử dụng. Bằng cách hiểu nội dung của thông điệp, Lasswell sẽ hiểu được “dòng chảy của ảnh hưởng chạy từ sự kiểm soát tới nội dung và từ nội dung tới khán giả.” Những phân tích nội dung nổi tiếng nhất của Lasswell chính là những khám định các nội dung tuyên truyền cua Thế chiến I và II. Lasswell nhận thấy rằng, các tuyên truyền càng rộng khắp, càng bao phủ nhiều khía cạnh của cuộc sống thì càng hiệu quả. Lasswell đặc biệt quan tâm tới xem xét các hiệu ứng của tuyền thông trong việc hình thành nên quan điểm của người dân trong các hệ thống dân chủ.

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo