Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Michel Capron là Giáo sư Khoa học Quản trị tại các Đại học Paris-VII-Saint-Denis và Paris-XII-Val-de-Marne. Tại đây, ông là người đồng phụ trách chương trình cao học “Quản trị tính trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với xã hội”.

Françoise Quairel-Lanoizelée là giảng viên tại Đại học Paris-Dauphine. Bà đảm nhiệm môn “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” trong chương trình cao học ở Đại học Paris-XII và chương trình cao học “Phát triển bền vững” tại Đại học Paris-Dauphine.

II. Tác phẩm:

Phong trào “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Liệu điều này có buộc chúng ta phải xem xét lại các lối tiếp cận truyền thống về doanh nghiệp hay không? Tại sao doanh nghiệp cần phải gắn các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu môi trường và xã hội, và phải nối kết các mục tiêu ấy như thế nào?

Các tác giả quyển sách này giới thiệu những lối tiếp cận khác nhau về khái niệm “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, phân tích những tác động của các thành phần có liên quan đối với doanh nghiệp, những diễn ngôn, những hành động và các khuynh hướng hiện nay, làm sáng tỏ những mâu thuẫn và các giới hạn của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong mối tương quan với các mục tiêu phát triển bền vững.

Quyển sách này cũng đề xuất một cách nhìn mới về các mối quan hệ giữa các hoạt động kinh tế với xã hội, đồng thời cũng gợi mở những góc độ tư duy hữu ích cả cho giới nghiên cứu lẫn những người làm công tác thực tiễn (hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, nghiệp đoàn, các tổ chức phi chính phủ…”

Hang Cáo